Tüzük

Madde 1 DERNEK KÜNYESİ
a) Açık Adı : GİRİŞİMCİ İŞ KADINLARI DERNEĞİ
b) Derneğin Kısa Adı : " ANGİKAD" dır.
c) Merkezi : ANKARA
d) Kuruluş: 26 Haziran 2007
e) Derneğin İngilizce Yazılışı: “Women Entrepreneurs Association” şeklinde ifade edilecektir.
f) Dernek Kütük No:06-085-171
g) Derneğin Şubesi açılmayacaktır.

Madde 2 DERNEĞİN AMAÇLARI

Derneğin amaçları;
a) Demokrasi ve insan hakları evrensel ilkelerine bağlı, girişim, inanç ve düşünce özgürlüklerine saygılı, Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş uygarlık hedef ve ilkelerine sadık bir toplumsal yapıyı desteklemek, demokrasi, sivil toplum ve laik hukuk devleti anlayışı doğrultusunda kadınların iş dünyasındaki statülerini sağlamlaştırmak ve ülke ekonomisine katkılarını artırmak amacıyla kadın girişimcilere yürütmekte oldukları faaliyetlerde destek olmak,

b) Girişimci kadınların kendi aralarındaki işbirliğinin ve dayanışmanın geliştirilmesi amacına yönelik faaliyetlerde bulunmak, bilgi, tecrübe, eğitim sağlayarak, bu çerçevede istihdam yaratacak girişimci kadınlara destek olmak,

c) Girişimci kadınların bu faaliyetleri ile ilgili olarak karşılaştıkları güçlüklerin aşılması amacıyla kadınlara bilgi, tecrübe, eğitim desteği sağlayarak, girişimci kadın sayısını artırmak,

d) Kadının ülke genelinde sosyal hayattaki ve özellikle ülke ekonomisindeki konumunu güçlendirmeye yönelik olarak çıkarlarını korumak için fırsat yaratmaktır.

Madde 3 DERNEĞİN FAALİYET ALANLARI

Dernek amaçlarına ulaşmak üzere aşağıda belirtilen faaliyetleri yürütecektir: Buna göre;

3.1.KAMU YARARINA YÖNELİK FAALİYETLER

a) Kadın girişimciliğinin ve istihdamının ülke yararı doğrultusunda arttırılması için yasa düzenleyicisi organlar, kurumlar ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak, öneriler geliştirmek ve sektörü temsilen çalışmalara katkıda bulunmak.

b) Toplumda kadının konumu ve statüsünü yükseltecek, kadının mesleki eğitim alması ve çalışma yaşamında daha çok yer almasını sağlayacak, iş dünyasının talep ettiği bilgi ve vasfı kazandıracak, kadınlara toplumun sunduğu fırsatlardan eşit olarak yararlanmasını sağlayacak eğitimler için projeler oluşturmak,
c) Girişimci kadınların ülke ekonomisine katkıları yönünde ulusal ve uluslararası ekonomik birimler nezdinde girişimlerde bulunmak ve düzenlemeler yapılmasına katkı sağlamak,

d) Girişimcilik bilincinin ülke çapında oluşturulması, konunun geniş halk kitlelerine yaygınlaştırılması yönünde fon yaratacak, fon kaynağı sağlayacak projeler oluşturmak ve ilgili mercilere sunmak.

3.2.TEMEL FAALİYETLER

a) Girişimci kadınlara, idari, mali ve hukuki konular, bilişim teknolojisi, elektronik ticaret ve bu alanlarda meydana gelen son gelişmeler hakkında bilgi vermek, belirtilen konularda üyelerinden gelen talepleri, diğer üyeleri veya uzmanları aracılığıyla yanıtlamak ve yaratıcı fikirleri olan kadın girişimcilere, faaliyet göstermek istedikleri alanda ihtiyaç duyacakları teknik ve mali desteğe ulaşmalarında yardımcı olmak,

b) Üyeler arasındaki dayanışma ve işbirliğini artırıcı her türlü faaliyette bulunmak,

c) Yasal gereklilikleri yerine getirmek kaydıyla, başka ülkelerde benzeri çalışmalarda bulunan dernek, vakıf vb. Kuruluşlarla bilgi alışverişinde bulunmak, ulusal ve uluslararası seminerler düzenlemek, yabancı ülkelerdeki benzer dernekler tarafından düzenlenen seminer, eğitim ve dernek amacı ile uyumlu sair faaliyetlere katılmak üzere temsilci göndermek, temsilcilerini geri çekmek, söz konusu dernek ve kuruluşlara üye olmak,

d) Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere, konferanslar, paneller, sosyal etkinlikler, yarışmalar düzenlemek, jüriler oluşturmak, ödüller vermek,

e) Amaç ve faaliyetleri dahilinde, dergi, gazete, kitap, broşür gibi yayın vasıtalarından faydalanmak; her türlü dijital ortamda belgesel film hazırlamak, web sitesi gibi her türlü bilişim ve iletişim teknolojisine dayalı platform, arşiv oluşturmak; dernek adına basılı ve dijital olarak dergi, gazete, kitap, broşür ve süreli yayın çıkartmak amacıyla ilgili makamlardan onay almak,

f) Mevcut ve ileride kurulacak, ulusal ve uluslararası, özel ve resmi kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları, borsalar, mesleki teşekküller, vakıf, dernek, kooperatif, federasyon veya her türlü üst kuruluş, birlik ve benzerleriyle doğrudan doğruya veya bunlara bağlı olan kuruluşlar ile işbirliği yapmak, üye olmak ve üyelikten ayrılmak,

g) Yurtiçi ve yurtdışından şartlı ya da şartsız bağış kabul etmek, kamuya yararlı statüsünü haiz olanlar da dahil özel ve resmi kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları, borsalar, mesleki teşekküller, vakıf, dernek, kooperatif, federasyon, konfederasyon veya bir üst kuruluş, birlik ve benzeri teşekküllere ayni ve nakdi bağışta bulunmak, dernek tüzel kişiliği adına gerekli taşınır ve taşınmazları satın almak, her türlü ayni hakka sahip olmak, gerektiği takdirde sahip olunan taşınmazlar üzerinde ipotek dahil her türlü takyidat tesis etmek, tesis edilmiş olanları fek etmek, kullanım hakkını almak ya da işletmek, kiralamak, sahip olduğu ya da olacaklarını kiraya vermek, lokal ve diğer sosyal tesisler açmak, işletmek, burs vermek, kredi almak, borçlanmak için gerekli olan her türlü hukuka uygun eylem ve işlemleri yapmak

h) Amaç ve hizmet konuları ile ilgili olarak gelir arttırıcı projeler için ortaklıklar, iktisadi işletmeler, vakıf ve yardımlaşma sandığı kurmak ve/veya anılan kuruluşlarla işbirliğinde bulunmaktır.
Madde 4 DERNEK ÜYELİĞİ:

4.1 GENEL KABUL ŞARTLARI
4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 64. maddesine göre fiili ehliyete sahip kişilerden;

a) TC vatandaşı olmak,
b) Medeni haklara sahip olmak,
c) On sekiz yaşını doldurmuş olmak,
d) Derneklere üye olma hakları sürekli veya süreli olarak kısıtlanmamış olmak,
e) Derneğin amaç ve hedeflerini kabul etmek,
f) T.C. vatandaşı olmayan kişiler için, Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olmak,
g) Üyelik türüne göre Tüzüğün 4.4. maddesinde yer alan özellikleri taşımak.
h) Derneğin üyeleri bu tüzüğün 22. Maddesinde yer alan “İş Ahlakı İlkeleri”ne uymayı taahhüt eder.

4.2. Derneğe üyelik başvurusu üzerine Dernek üyeliğine kabul edilip edilmediği, başvuru tarihinden itibaren otuz gün içinde Yönetim Kurulu tarafından başvurana bildirilir. Yönetim Kurulunun başvuruyu reddetme hakkı saklıdır.

4.3. Hiç kimse Derneğe üye olmaya zorlanamaz. Dernek üyeliğinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz.

4.4. DERNEK ÜYELİK TÜRLERİ
4.4.1. GERÇEK KİŞİLER
a) Üyeliğin gerektirdiği her türlü sorumluluğu üstlenmek,
b) Dernek üyeliği için mevzuatta tespit edilmiş genel şartları taşımak,
c) Sahibi veya ortağı oldukları ticari işletmelerde veya ilgili meslek örgütüne kayıtlı olmak suretiyle serbest meslek erbabı olarak aktif çalışıyor olmak,
d) En az Beş Yüz Milyon Türk Lirası üzerinde yıllık ciroya sahip şirketlerde yönetim kurulu üyesi, genel müdür, direktör ve CEO düzeyinde üst düzey yönetici olarak çalışıyor olmak (Ancak bu statüdeki üyelerin sayısı, 5 gerçek kişi ile sınırlıdır),
e) Üyelik haklarından yararlanmaya uygun olmak,
f) Bu tüzüğe göre belirlenen ödentileri ödemeyi kabul etmek ve Yönetim Kurulu tarafından asil üyeliğe kabul edilmek,
g) Derneğin amaç ve hedefleri ve ilkelerini kabul etmek,
Koşuluyla dernek üyesi olabilir.


4.4.2 TÜZEL KİŞİLER (KURUMSAL ÜYELER)
Türkiye’de faaliyet gösteren, yıllık cirosu Beş Yüz Milyon Türk Lirası üzerinde olmak kaydıyla dernek üyeliği için mevzuatta tespit edilmiş genel şartları taşıyan şirketler, yönetim kurulu kararı ile “Kurumsal Üyeliğe” hak kazanır.

Kurumsal üyeler; kurumsal üyenin usulüne uygun olarak yetkilendirdiği üst düzey yönetici tarafından temsil edilirler.

Kurumsal üyeler temsilcileri eliyle seçme ve seçilme hakkı dahil tüm üyelik hak ve yetkilerine sahiptir. İşbu tüzüğün gerçek kişi üyelere mahsus hükümleri dışındaki tüm hükümleri kurumsal üyeler için de aynen geçerlidir.

Kurumsal üye temsilcileri bu tüzüğün 4.4.1 maddesi kapsamında üye olamaz.

4.5 Üyenin Dernek’ten istifası, üyeliğinin Tüzük’teki usule göre düşmesi veya üyeliğe son verilmesi halleri dışında üyelik süresiz olarak devam eder.

4.6 Genel Kurul Toplantı duyurusu yapıldığı an’dan itibaren, ilan edilen Genel Kurul toplantısı sona erene kadarki sürede derneğe yeni üye kabul edilemez.

Madde 5 DERNEK ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ :
5.1 Dernek Üyeliğinden Ayrılma:
Üyelik türü ne olursa olsun her dernek üyesi üyelikten istediği zaman ayrılma hakkına sahiptir. Dernekten ayrılmak isteyen üye, bu isteğini yazılı olarak Yönetim Kuruluna iletir. Üye, elektronik posta ile bildirmek suretiyle veya e-devlet sistemi üzerinden de istifa dilekçesini gönderebilir. İstifa dilekçesi Derneğe ulaştığı anda üyelik sona erer.

5.2 Dernek Üyeliğinin Düşmesi:
Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve diğer ilgili mevzuat ve tüzük gereği herhangi bir üyenin, Dernek üyeliğine engel bir halinin ortaya çıkması durumunda üyelik başka bir işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden son bulur.

5.3 Dernek Üyeliğinin Yönetim Kurulu Kararıyla Sona Ermesi:
Aşağıdaki hallerden birinin varlığı halinde Dernek üyeliği yönetim kurulunca sona erdirilebilir.
a)Yazılı bildirime rağmen, üyelik giriş aidatı ve/veya ilgili dönem ve/veya dönemlerde üyelik aidat borcu olan ve o yılın bitiminden sonra üç ay içinde bu borcu ödemeyen üyelere Yönetim Kurulu kararı ile anılan borcun 30 gün içinde ödenmesi için elektronik posta ve/veya iadeli taahhütlü posta ile yazılı ihtarda bulunulur.
Bu ihtara rağmen borcun kapatılmaması halinde, Yönetim Kurulunca üyelikten çıkarma kararı alınabilir.

b)Üyelik, herhangi bir haklı neden göstermeksizin üst üste üç Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılmamak,

c) Bu tüzüğün 4. Maddesinde üyelik için sıralanan vasıflardan birini veya daha fazlasını yitirme halinde de Yönetim Kurulunca üyelikten çıkarma kararı alınabilir.

d)Dernek Tüzüğüne, dernek amaçlarına ve Genel Kurul Kararlarına aykırı hareket halinde Disiplin Kurulu’ndan görüş alınmak suretiyle de üyelik sona erdirilebilir.

5.4 Üyelikten istifa eden, üyeliği düşen ya da üyeliği sona eren her üye, tekrar dernek üyeliğine başvurması halinde, yeni üye kabul sürecindeki prosedüre tabidir. Yönetim Kurulu Kararı ile üyeliğe tekrar kabul edilmesine karar verilen eski üye, geçmişe yönelik aidat borçlarının tamamını ödemesi şartıyla üyeliği geçerli olacaktır. Ayrıca yeni bir giriş aidatı alınmaz.

Ancak müstafi üyenin varsa aidat ve başka borçları üyelikten ayrılmayla ortadan kalkmaz. Dernekten ayrılan veya çıkarılan üye üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır. Yönetim Kurulu, aidat borçlarını takip etmek amacıyla yasal yollara başvurabilir ve icra yoluyla tahsil edebilir.

Madde 6 DERNEĞİN GELİRLERİ
Derneğin gelir kaynakları :
a) Giriş aidatı, üye aidatı,
b) Her türlü bağış, vasiyet ve yardımlar,
c) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
d) Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, temsil, konser ve sair eğlence ile konferans gibi faaliyetlerden elde edilen gelirler,
e) Derneğin malvarlığından elde edilecek gelirler,
f) İlgili mevzuata göre alınacak izin ile kurulacak tesis ve işletmelerden elde edilen gelirler,
g) Basılı yayın, her türlü elektronik ortam, radyo ve TV programları ile Internet hizmetlerinden sağlayacağı gelirler,
h) Ortaklıklar, iktisadi işletmeler ve yardımlaşma sandığından sağlanacak gelirler,
i) Sponsorluk ve benzeri anlaşmalardan elde edilen gelirler,
j) Derneklerle ilgili mevzuata aykırı olmayan diğer gelirler,
k) Ulusal ve uluslararası kurumlara sunulan projelerden sağlanacak gelirlerdir.

Madde 7 DERNEK GİRİŞ VE ÜYELİK AIDATI
7.1 GİRİŞ AİDATI;
Dernek üyelerinden, derneğe kabul aşamasında bir defaya özgü olarak alınan Giriş Ödentisidir.

7.2. ÜYELİK AİDATI;
Dernek üyelerinden, üyeliklerinin devamı süresince alınan ödentidir.

7.3.ÖDEME YÖNTEMİ;
Dernek giriş ve üyelik aidatları genel kurul tarafından iki yıllık dönem için bütçe ile belirlenir.

Giriş aidatının tamamı üyelik işlemleri aşamasında tahsil edilir.

Genel kurul tarafından belirlenen yıllık ödentinin tamamı ilgili yılın ilk dört ayında (30 Nisan gününe kadar) ödenmek zorundadır. Dernek aidatının ödenme şekli, şart ve usulleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

7.4. ÖDENTİDE GECİKME (TEMERRÜT);

7.4.1 Yönetim Kurulu, 30 Nisan (30 Nisan dahil) gününe kadar ilgili yılın Üyelik ödentilerini ödemeyerek temerrüde düşen üyelerin her birini elektronik posta ile ve/veya iadeli taahhütlü posta yoluyla dönem aidatının ödenmemesi halinde icra işlemi başlatılacağı ve/veya üyelikten çıkarma hükmünün uygulanacağı hususunu ihtar ederek, kendilerine 1 ay süre tanır.

7.4.2 Aidat ve diğer borçların süresi içinde ödenmemesi halinde tüzüğün ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla; ödenecek asıl borç miktarına kanuni temerrüt faizi tahakkuk ettirilir.

7.4.3 1 (bir) aylık süre sonunda aidat ve gecikmeden kaynaklı faizi ödemeyen üyeler hakkında icra işlemi başlatılması ve/veya üyelikten çıkarma hükmünün uygulanması hususlarında Yönetim Kurulu tam yetkilidir.
Madde 8 DERNEĞİN ORGANLARI:

Dernek, faaliyetlerini aşağıdaki organları eliyle yürütür.
8.1 ZORUNLU ORGANLAR:
a) GENEL KURUL
b) YÖNETİM KURULU
c) DENETİM KURULU

8.2 İHTİYARİ ORGANLAR:
a) YÜKSEK İSTİŞARE KURULU
b) DANIŞMA KURULU
c) DİSİPLİN KURULU

Madde 9 GENEL KURUL:

Genel Kurul, Derneğin en yüksek karar ve denetim organıdır. Genel Kurul asil üyelerden oluşur. Genel Kurul olağan toplantısı iki yılda bir Mayıs ayı içinde genel merkezin bulunduğu Ankara’da yapılır. Yönetim Kurulu ya da Denetim Kurulunun gerekli gördüğü durumlarda ya da dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulunca olağanüstü genel kurul çağrısı 15 gün içinde yapılır ve 30 gün içinde "olağanüstü" olarak toplanabilir.
Madde 10 GENEL KURULUN İŞLEYİŞİ:

10.1 GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

10.1.1. Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, toplantıdan en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi hakkında, derneğin internet sitesinde duyuru şeklinde, yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır.


10.1.2 Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

10.1.3 Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

10.1.4 Genel kurul toplantısı mücbir sebepler dışında bir defadan fazla geri bırakılamaz.


10.2 GENEL KURUL TOPLANTI YERİ VE TOPLANTI YETER SAYISI


10.2.1 Genel Kurul toplantıları, Dernek merkezinin bulunduğu yerde veya Yönetim Kurulu Kararı ile Dernek merkezi haricindeki bir yerde yapılır.
Genel Kurul, toplantıya katılma hakkı olan üyelerin yarıdan bir fazlası ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa toplantı ertelenir; ikinci toplantıda, katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye tamsayısının iki katından az olmaması kaydıyla, çoğunluk aranmaz.

10.2.2 Genel kurul kararları katılanların çoğunluğu ile alınır.

10.2.3 Tüzük değişikliği için Genel Kurul'a katılma hakkı bulunan dernek üyelerinin 2/3'ünün Genel Kurul toplantısında hazır bulunması zorunlu olup; tüzük değişikliğine ilişkin karar ancak toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğuyla alınabilir. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa toplantı ertelenir. İkinci toplantıda, katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye tamsayısının iki katından az olmaması kaydıyla, çoğunluk aranmaz. İkinci toplantıda kararlar katılanların 2/3 oy çokluğu ile alınır.

10.3. GENEL KURUL TOPLANTI USULÜ

10.3.1 Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

10.3.2 Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

10.3.3 Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

10.3.4 Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Gerçek kişi üyeler oylarını bizzat, kurumsal üyeler ise oylarını temsilcileri aracılığıyla kullanmak zorundadır.

10.3.5 Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde tutanakla teslim etmekten sorumludur.

10.3.6 Derneğin, genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan üyeleri bu toplantılara elektronik ortamda da katılabilir. Dernek, Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca dernek üyelerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında tüzüğün bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden dernek üyelerinin Dernekler Masası ve dernek tüzüğünde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Madde 11 GENEL KURUL'UN GÖREV VE YETKİLERİ

Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurul tarafından görüşülüp karara bağlanır:

a)Dernek organlarının seçilmesi,
b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
c) Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulu ve denetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi,
d) Derneğin diğer organların denetlenmesi ve bu organların gerektiğinde haklı sebeple görevden alınabilmesi,
e) Yönetim Kurulu'nca hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
f) Derneğin ulusal ya da uluslararası federasyon, birlik veya bir üst kuruluşun kurucusu olması, var olanlara katılması ve ayrılması ve ilgili birlik ve üst kuruluş için istenen sayıda temsilcinin seçilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi
g) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olması, bunlardan ayrılması ve bu kuruluşlara istenilen sayıda temsilcinin seçilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi
h)Derneğin feshi,
ı) Mevzuat veya tüzük gereği Genel Kurul tarafından yerine getirilmesi gereken diğer görevler,
i) Derneğe lüzumlu taşınmaz malların alımı, satılması, kiralanması ile taşınmazlar üzerinde ayni hakların ve takyidatların kurulması konusunda Yönetim Kurulu' na yetki verilmesi
j) Dernek amaçlarına ulaşabilmek için gerektiğinde ticari işletme ve/veya vakıf kurulması veya kurulmuş vakıflara iştirak edilmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

Madde 12 YÖNETİM KURULU:
Derneğin yürütme ve temsil organıdır. 9 asil ve 9 yedek üye olmak üzere Genel Kurul tarafından seçilir. Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

12.1 YÖNETİM KURULUNUN YAPISI, ÇALIŞMA ŞEKLİ:
12.1.1 Yönetim Kurulu yapacağı ilk toplantıda, kendi bünyesindeki seçimle Yönetim Kurulu Başkanı, iki başkan yardımcısı, bir Genel Sekreter ve bir Sayman seçer. Yönetim Kurulunun diğer üyeleri, saptanacak konu ve görevlere göre görevlendirilirler. Yönetim Kurulu Başkanı en çok üst üste 2 dönem için seçilebilir.

12.1.2 Yönetim Kurulu en az ayda bir defa ve Başkanın lüzumlu göreceği hallerde toplanır. Üst üste üç defa mazeretsiz olarak Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üye Yönetim Kurulunun kararı ile görevden ayrılmış sayılır.

12.1.3 Yönetim kurulu toplantıları Dernek merkezinde veya yönetim kurulu tarafından belirlenecek sair bir yerde veya elektronik ortamda telekonferans, videokonferans gibi sair yöntemler kullanılmak suretiyle de yapılabilir. Bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya, bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da toplantılar icra edilebilir. Kararlar mevzuata uygun biçimde güvenli elektronik imza ile alınabilir. Bu biçimde alınan kararların defterlere işlenmesi konusunda ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır.

12.1.4. Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, yönetim kurulu üye tamsayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul, mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.
12.1.5 Derneğin temsili, Yönetim Kurulu adına Başkan tarafından yapılır. Bu görev Başkan'ın yokluğunda Başkan tarafından görevlendirilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından yerine getirilir.

12.1.6 Toplantı ve karar yeter sayısı Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Dernek yönetim kurulu 9 kişiden oluşmakla, yönetim kurulu toplantıları en az 6 kişinin katılımı ile toplanır.

12.1.7 Yönetim kurulu toplantısının fiziki ortamda yapılamaması veya en az 6 üyenin katılımının sağlanmasının mümkün olmadığı hallerde, yönetim kurulu kararları, tüm yönetim kurulu üyelerine yazılı olarak iletilmiş olması kaydı ile, yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğunun (6 kişinin) yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir. Ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için şarttır.

Madde 13. YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:
a)Derneği resmi ve özel kuruluşlar nezdinde, idari, mali ve mesleki ve her hususta temsil etmek veya bu hususlarda kendi üyelerinden birine yetki vermek
b)Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak ile bütçenin uygulanmasını sağlamak,
c)Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği işleri yapmak ve yetkilerini kullanmak,
d)Genel Kurulca saptanan giriş aidatı ve/veya yıllık aidatı ödemeyen üyeler hakkında gerekli işlemleri yapmak,
e)Derneğin faaliyet alanlarında karşılaşılan sorunları çözümlemek, uygulamaları yaygınlaştırmak ve derneğin amaçlarına ulaşmasında etkin ve verimli çalışmasını sağlamak amacıyla gerek gördüğü hallerde Dernek'te komiteler ve çalışma gruplarını kurmak; kurulmuş olan komite ve çalışma grupları tarafından verilen kararları denetlemek, derneğin diğer organları ile birlikte çalışmalar yapmak,
f)Tüzükte gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, kanunların dernekler tarafından yapılmasını yasaklamadığı süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak, piyango, balo, eğlence, temsil, konser ve konferanslar tertiplemek, eğitim ve öğretim faaliyetleri için yurt, pansiyon, kitaplık ve okuma odası, sosyal yardım faaliyetleri için çocuk bakım yuvası, huzur evi, aş ocağı ve meskun yerler dışında kamp tesisleri kurmak, ve bu hususlarda gerekli iş ve işlemleri yaparak izin almak veya bunların ikmali için görevliler atamak,
g)Yabancı ülkelerdeki dernek veya kuruluşların üyelerini Türkiye'ye davet etmek ya da yabancı dernek veya kuruluşların davetlerine uyarak üyelerini yurt dışında derneği temsil etmek üzere görevlendirmek,
ı)Mevcut ve ileride kurulacak, ulusal ve uluslararası, özel ve resmi kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları, borsalar, mesleki teşekküller, vakıf, dernek, kooperatif, federasyon veya her türlü üst kuruluş, birlik ve benzerleriyle doğrudan doğruya veya bunlara bağlı olan kuruluşlar ile işbirliği yapmak, genel kurulun vereceği yetkiye istinaden üye olmak veya ayrılmak
i)Derneğin yönetsel ve finansal işleri ile sekretarya hizmetlerini yürütebilmek için hizmet satın almak
j) Üyelik nitelik ve koşullarını kaybedenler ile amaçlardan uzaklaşanların dernekten çıkarılmasına karar vermek,
k)Dernek üye adaylarını incelemek, üyeliğinin kabulüne veya üyelik isteminin reddine karar vermek,
l)Çalışma döneminin başında, derneğin yönetim ve parasal belge işlem ve varlıklarını devir ve teslim almak, çalışma döneminin sonunda da bunları yeni dönem yönetim kuruluna bir tutanakla eksiksiz devir ve teslim etmek,
m)Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
n)Gerekli görülen ülke ve şehirlerde temsilcilikler açmak ya da kapatmak,
o)Genel kurulun verdiği yetki ile iktisadi işletme kurmak, taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek ve ayni haklar tesis ettirmek,
ö)Her faaliyet yılı sonunda derneğin bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurul toplantısına sunmaktır.

Madde 14 DENETİM KURULU:
Genel Kurul tarafından seçilen üç asil, üç yedek üyeden oluşur.
Genel Kurul toplantısından 15 gün önce yapacağı genel denetim neticesinde hazırlanan rapor ile yönetim kurulunun hazırladığı bütçeye ilişkin görüşünü Genel Kurul toplantısına sunar.
Genel Kurul'un toplanması gereken hallerde, Yönetim Kurulu'nun ihmale ve acze düştüğüne kanaat getirmeleri halinde sorumluluk tümüyle kendilerine ait olmak üzere, Genel Kurul'u toplantıya davet eder.
Ayrıca yılda bir yapacağı denetleme ile ifa edeceği her türlü kontrol ve teftişin neticelerini birer raporla Yönetim Kuruluna sunar.

Madde 15 DERNEĞİN İÇ DENETİMİ:
Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Madde 16 İHTİYARİ KURULLAR

16.1 YÜKSEK İSTİŞARE KURULU:
Geçmiş Dönem Başkanlarından ve kurucu üyelerden oluşur. Dernek politikasını ilgilendiren konularda görüş bildirir.

16.2 DANIŞMA KURULU:

Dernek üyesi olmayan gerçek kişiler arasından, mesleki alanda bilgileri ve deneyimleri ile temayüz eden, mesleğinin gelişimine belirgin katkıları olmuş akademiysen ve sivil toplum faaliyetlerine katkı sağlayacak sektörlerden kişiler ve kurumların temsilcileri arasından Yönetim Kurulu görev süresi ile sınırlı olmak kaydı ile iki yıllık süre için Yönetim Kurulu tarafından seçilen kişilerden oluşur.
Danışma Kurulu;
a)Dernek amaç ve hizmet konuları ile ilgili olarak yapılması gereken çalışmalara ilişkin taslak ve program hazırlar,
b)Derneğin kamuoyunda saygınlığını artıracak çalışmalar yaparak, önerilerde bulunur,
c)Dernek çalışmaları, projeleri ve tasarımları hakkında görüşlerini belirtir,
d) Derneğin amaçlarına ulaşabilmesi için stratejiler belirler.

16.3 DİSİPLİN KURULU:
Dernek üyeleri aleyhinde yapılacak şikayetleri inceleyip, karara bağlamakla görevlidir. Üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Disiplin Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından seçilir. Disiplin Kurulu, üyeler hakkında; a) İhtar, b) Kınama cezalarına karar verebileceği gibi bu tüzüğün 5.3.d maddesi kapsamında yönetim kuruluna tavsiye sunar.

Madde 17 KOMİTELER VE ÇALIŞMA GRUPLARI:
Yönetim Kurulu, derneğin amaçlarına ulaşmasında etkin ve verimli çalışmasını sağlamak amacıyla gerek gördüğü hallerde Dernek bünyesinde komiteler ve çalışma grupları kurabilir, var olanları değiştirebilir veya tamamen kaldırabilir. Komiteler bir yönetim kurulu üyesinin başkanlığında çalışır. Ancak bu komite ve çalışma gruplarına Genel Kurul ve Denetleme Kurulu'nun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez. Komitelerin çalışma yönergeleri yönetim kurulu tarafından belirlenir. Komite ve çalışma grupları bu yönerge ile bağlıdır.

Madde 18 GELİR VE GİDERLERDE USUL İLE DERNEK DEFTERLERİ:

Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgeleri (fatura, fiş, gider makbuzu gibi) ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Dernek gelirlerini toplayacak kişi yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.
İlgili mevzuatın öngördüğü usul ve esasa göre gerekli defterler tutulur. Alındı belgesi, ayni yardım teslim ve ayni bağış alındı belgeleri ve gider makbuzlarının ilgili tebliğ gereğince hazırlanması için yönetim kurulu yetkilidir.

Madde 19 DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapılabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek şekilde yapılamaz.

Madde 20 DERNEĞIN FESHİ VE TASFİYESİ USULÜ

a)Dernek Genel Kurulu, her zaman Derneğin feshine karar verebilir. Feshe karar verebilmek için Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkına sahip olan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması şarttır.

b)Birinci toplantıda çoğunluk elde edilemezse Genel Kurul ikinci defa toplantıya çağrılır. Ancak, bu çağrı üzerine toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu, toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
c)Genel Kurulca fesih kararı verildikten sonra tasfiye işlemleri Yönetim Kurul tarafından ilgili mevzuata göre yürütülür.

Dernekler Yönetmeliği 89. Maddeye göre tasfiye işlemleri gerçekleştirilir.
Madde 21 TÜZÜKTE AÇIKLIK OLMAYAN HALLER:
Bu tüzükte açık hüküm bulunmayan durumlar için Dernekler Kanunu ve yönetmelikleri ile Türk Medeni Kanunu'nun konuya ilişkin hükümlerine başvurulur.

Madde 22 İŞ AHLAKI İLKELERİ

İş ahlakı ilkeleri ile günümüz iş dünyasında benimsenmiş bulunan, serbest rekabet düzeninin işletilmesi bakımından yol gösterici nitelikte olan kişisel ve kurumsal davranış, kural ve standartlar tanımlanır. Üyeler yurt içinde ve dışında, iş yaptığı kişi ve kuruluşlara, içinde bulunduğu topluma, müşterilerine, tedarikçilerine ve ortaklarına, çalışanlarına karşı tüm eylem ve işlemlerinde İş Ahlakı Genel İlkelerine uygun tutum ve davranış içinde olur ve bu ilkelerin yaygınlaşarak benimsenmesinde görev üstlenirler.
22.1 Dürüstlük: İş yaşamında, üyeler ve kuruluşları, onurlu ve dürüst davranış kurallarına bağlı kalırlar. Bu çerçevede ticari faaliyetleri ve sundukları hizmet ve ürünleri ile, başkalarına bilerek zarar vermezler ve başkalarının ticari ve mali durumları hakkında yanıltıcı açıklama ve tanıtım yaparak, aldatıcı davranışlarda bulunmazlar. Ürettikleri ürün ve hizmetlerin sorumluluğunu taşırlar.
22.2 Hukuka Saygı: Üyeler ve kuruluşları tüm faaliyetlerinde, ulusal ve evrensel hukuk normlarına saygılı olmak zorundadırlar. Bu kapsamda yasaların öngördüğü tüm yükümlülüklerini yerine getirirler. İş yaşamında, iş ve toplum ahlakının onaylamayacağı yol ve yöntemlere başvurmazlar.
22.3 Çalışanlar ile İlişkiler: Çalışanlarıyla olan ilişkilerinde, dürüstlük, eşitlik, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlama, kişiliklerine saygı duyma, yasalara aykırı işlem yapmaya zorlamama, kişisel gelişimlerine katkıda bulunma temel ilkelerine uyarlar. Kişi ve kuruluşlar, çalışanların haklarıyla ilgili olarak ırk, renk, din, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep, yaş ve bedensel engeller ve cinsiyete dayanan bir ayrıcalık yapmazlar, fırsat eşitliği sağlayan tüm yasal düzenlemelere bağlı kalırlar. Çalışanlarla ilgili bütün kişisel bilgilerin güvenlik içinde korunmasını ve gizli kalmasını sağlarlar. Çalışanları mesleki gelişmelerine katkı sağlayacak bilgi ve becerileri edinmeleri için teşvik ederler. Çalışanların tavsiye, görüş ve şikayetlerinin dinlendiği ve değerlendirildiği kurumsal çalışmalar yaparlar. Meslek geleneklerinin gelişmesine, uygulanmasına ve yaygınlaşmasına gayret ederler. Yazılı olmayan geleneksel iş ve ahlak kurallarının da yurt çapında yayılması ve anlaşılması için yardımcı olurlar.
22.4 Bilgi Elde Etme, Kullanma ve Saklama: Üyeler ve kuruluşları, iş ilişkileri ve görevleri çerçevesinde bilgi elde etme, kullanma ve saklama konusunda şeffaflık ve dürüstlük ilkelerine özen gösterirler. Bu çerçevede, yasalara ve rekabet güçlerini tehlikeye sokmama koşuluna uygun olarak, üyesi oldukları diğer kurum ve örgütler hakkında doğru ve tam bilgi verirler, kamuoyunu, şirket politikaları ve performansı, çevre ve etik değerleri açılarından işletmelerin yapıları ve faaliyetleri ile ilgili konularda bilgilendirirler, hissedarlara ve yatırımcılara, doğru bilgiye dayalı karar alabilmeleri için düzenli şekilde güvenilir ve ayrıntılı bilgi verirler. Müşteri ya da iş ortaklarının iznini ve onayını almadıkça, ya da yasal bir zorunluluk bulunmadıkça, saklı tutulması gereken bilgileri korumak zorundadırlar.
22.5 Çevre: Üye ve kuruluşları, faaliyetlerinden dolayı doğanın, kültürel ve tarihi dokunun zarar görmemesine özen gösterirler. Çevreyle ilgili bütün yasal düzenlemelere uyarlar.