Üyelik Şartları

ÜYELİK İÇİN GENEL KABUL ŞARTLARI
4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 64. maddesine göre fiili ehliyete sahip kişilerden;

a) TC vatandaşı olmak,
b) Medeni haklara sahip olmak,
c) On sekiz yaşını doldurmuş olmak,
d) Derneklere üye olma hakları sürekli veya süreli olarak kısıtlanmamış olmak,
e) Derneğin amaç ve hedeflerini kabul etmek,
f) T.C. vatandaşı olmayan kişiler için, Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olmak,
g) Üyelik türüne göre Tüzüğün 4.4. maddesinde yer alan özellikleri taşımak.
h) Derneğin üyeleri bu tüzüğün 22. Maddesinde yer alan “İş Ahlakı İlkeleri”ne uymayı taahhüt eder.

DERNEK ÜYELİK TÜRLERİ:
Derneğe üye olacak kişilikler için Gerçek Kişi Üyelik ve Kurumsal Üyelik olmak üzere iki tür üyelik vardır.

GERÇEK KİŞİLER
a) Üyeliğin gerektirdiği her türlü sorumluluğu üstlenmek,
b) Dernek üyeliği için mevzuatta tespit edilmiş genel şartları taşımak,
c) Sahibi veya ortağı oldukları ticari işletmelerde veya ilgili meslek örgütüne kayıtlı olmak suretiyle serbest meslek erbabı olarak aktif çalışıyor olmak,
d) En az Beş Yüz Milyon Türk Lirası üzerinde yıllık ciroya sahip şirketlerde yönetim kurulu üyesi, genel müdür, direktör ve CEO düzeyinde üst düzey yönetici olarak çalışıyor olmak (Ancak bu statüdeki üyelerin sayısı, 5 gerçek kişi ile sınırlıdır),
e) Üyelik haklarından yararlanmaya uygun olmak,
f) Bu tüzüğe göre belirlenen ödentileri ödemeyi kabul etmek ve Yönetim Kurulu tarafından asil üyeliğe kabul edilmek,
g) Derneğin amaç ve hedefleri ve ilkelerini kabul etmek,
Koşuluyla dernek üyesi olabilir.


TÜZEL KİŞİLER (KURUMSAL ÜYELER)
Türkiye’de faaliyet gösteren, yıllık cirosu Beş Yüz Milyon Türk Lirası üzerinde olmak kaydıyla dernek üyeliği için mevzuatta tespit edilmiş genel şartları taşıyan şirketler, yönetim kurulu kararı ile “Kurumsal Üyeliğe” hak kazanır.

Kurumsal üyeler; kurumsal üyenin usulüne uygun olarak yetkilendirdiği üst düzey yönetici tarafından temsil edilirler.

Kurumsal üyeler temsilcileri eliyle seçme ve seçilme hakkı dahil tüm üyelik hak ve yetkilerine sahiptir. İşbu tüzüğün gerçek kişi üyelere mahsus hükümleri dışındaki tüm hükümleri kurumsal üyeler için de aynen geçerlidir.

Kurumsal üye temsilcileri bu tüzüğün 4.4.1 maddesi kapsamında üye olamaz.

İŞ AHLAKI İLKELERİ

İş ahlakı ilkeleri ile günümüz iş dünyasında benimsenmiş bulunan, serbest rekabet düzeninin işletilmesi bakımından yol gösterici nitelikte olan kişisel ve kurumsal davranış, kural ve standartlar tanımlanır. Üyeler yurt içinde ve dışında, iş yaptığı kişi ve kuruluşlara, içinde bulunduğu topluma, müşterilerine, tedarikçilerine ve ortaklarına, çalışanlarına karşı tüm eylem ve işlemlerinde İş Ahlakı Genel İlkelerine uygun tutum ve davranış içinde olur ve bu ilkelerin yaygınlaşarak benimsenmesinde görev üstlenirler.
22.1 Dürüstlük: İş yaşamında, üyeler ve kuruluşları, onurlu ve dürüst davranış kurallarına bağlı kalırlar. Bu çerçevede ticari faaliyetleri ve sundukları hizmet ve ürünleri ile, başkalarına bilerek zarar vermezler ve başkalarının ticari ve mali durumları hakkında yanıltıcı açıklama ve tanıtım yaparak, aldatıcı davranışlarda bulunmazlar. Ürettikleri ürün ve hizmetlerin sorumluluğunu taşırlar.
22.2 Hukuka Saygı: Üyeler ve kuruluşları tüm faaliyetlerinde, ulusal ve evrensel hukuk normlarına saygılı olmak zorundadırlar. Bu kapsamda yasaların öngördüğü tüm yükümlülüklerini yerine getirirler. İş yaşamında, iş ve toplum ahlakının onaylamayacağı yol ve yöntemlere başvurmazlar.
22.3 Çalışanlar ile İlişkiler: Çalışanlarıyla olan ilişkilerinde, dürüstlük, eşitlik, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlama, kişiliklerine saygı duyma, yasalara aykırı işlem yapmaya zorlamama, kişisel gelişimlerine katkıda bulunma temel ilkelerine uyarlar. Kişi ve kuruluşlar, çalışanların haklarıyla ilgili olarak ırk, renk, din, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep, yaş ve bedensel engeller ve cinsiyete dayanan bir ayrıcalık yapmazlar, fırsat eşitliği sağlayan tüm yasal düzenlemelere bağlı kalırlar. Çalışanlarla ilgili bütün kişisel bilgilerin güvenlik içinde korunmasını ve gizli kalmasını sağlarlar. Çalışanları mesleki gelişmelerine katkı sağlayacak bilgi ve becerileri edinmeleri için teşvik ederler. Çalışanların tavsiye, görüş ve şikayetlerinin dinlendiği ve değerlendirildiği kurumsal çalışmalar yaparlar. Meslek geleneklerinin gelişmesine, uygulanmasına ve yaygınlaşmasına gayret ederler. Yazılı olmayan geleneksel iş ve ahlak kurallarının da yurt çapında yayılması ve anlaşılması için yardımcı olurlar.
22.4 Bilgi Elde Etme, Kullanma ve Saklama: Üyeler ve kuruluşları, iş ilişkileri ve görevleri çerçevesinde bilgi elde etme, kullanma ve saklama konusunda şeffaflık ve dürüstlük ilkelerine özen gösterirler. Bu çerçevede, yasalara ve rekabet güçlerini tehlikeye sokmama koşuluna uygun olarak, üyesi oldukları diğer kurum ve örgütler hakkında doğru ve tam bilgi verirler, kamuoyunu, şirket politikaları ve performansı, çevre ve etik değerleri açılarından işletmelerin yapıları ve faaliyetleri ile ilgili konularda bilgilendirirler, hissedarlara ve yatırımcılara, doğru bilgiye dayalı karar alabilmeleri için düzenli şekilde güvenilir ve ayrıntılı bilgi verirler. Müşteri ya da iş ortaklarının iznini ve onayını almadıkça, ya da yasal bir zorunluluk bulunmadıkça, saklı tutulması gereken bilgileri korumak zorundadırlar.
22.5 Çevre: Üye ve kuruluşları, faaliyetlerinden dolayı doğanın, kültürel ve tarihi dokunun zarar görmemesine özen gösterirler. Çevreyle ilgili bütün yasal düzenlemelere uyarlar.