Üyelik Şartları

ÜYELİK İÇİN GENEL KABUL ŞARTLARI
a) TC vatandaşı olmak
b) Medeni haklara sahip olmak,
c) On sekiz yaşını doldurmuş olmak,
d) Derneklere üye olma hakları sürekli veya süreli olarak kısıtlanmamış olmak,
e) Derneğin amaç ve hedeflerini kabul etmek,
f) T.C. vatandaşı olmayan kişiler için, Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olmak,
g) Üyelik türüne göre Tüzüğün 6.maddesinde yer alan özellikleri taşımak.
Başvuru sahibinin, Dernek üyeliğine kabul edilip edilmediği, başvuru tarihinden itibaren otuz gün içinde Yönetim Kurulu tarafından bildirilir. Hiç kimse Derneğe üye olmaya zorlanamaz. Dernek üyeliğinde din, dil, ırk ve cinsiyet ayırımı yapılmaz.

DERNEK ÜYELİK TÜRLERİ:
Derneğe üye olacak kişilikler için Asıl Üyelik ve Fahri Üyelik olmak üzere iki tür üyelik vardır.

a)Asıl Üyelik
Üyeliğin gerektirdiği her türlü sorumluluğu üstlenmiş, üyeliğe genel kabul şartlarını taşıyan, sahibi veya ortağı oldukları ticari işletmelerde veya ilgili meslek örgütüne kayıtlı olmak suretiyle serbest meslek erbabı olarak bilfiil çalışmaları şartı aranır.
Asıl üyeler, üyelik haklarından yararlanan, bu tüzüğe göre belirlenen ödentileri ödemeyi kabul eden, Dernek İç Yönetmeliğine uymakla yükümlü olan, Yönetim Kurulu tarafından asil üyeliğe kabul edilen gerçek kişilerdir.
Asil Üye, seçme ve seçilme hakkına sahiptir, tüm hak ve yetkilere sahip olarak derneğin her türlü organında görev alabilir ve etkinliğinden yararlanabilir.
Asıl üyelik herhangi bir süre ile sınırlı olmayıp, üyenin Dernek’ten kendi isteği ile ayrılmaması veya üyeliğine Tüzük’te öngörülen koşullara uygun şekilde son verilmemesi halinde süresiz olarak devam eder.
Ulusal ve uluslararası alanda Yılın En İyi Girişimci Ödülünü alan girişimci kadınların derneğe yeni üye olması halinde kendilerinden dernek giriş aidatı ile o yıla ait dernek üyelik aidatı alınmaz. Ayrıca mevcut üyeler içinden bahsi geçen ödülü kazanan üyeden o yıla ait üyelik bedeli alınmaz.
Bu durum kendilerinin Hazirun Cetveline girmesine bir engel teşkil etmez.

b) Fahri Üyelik:
Fahri üyelik unvanı; iş dünyasına, derneğe, ülkemize ve/veya insanlığa, ulusal veya uluslararası ölçekte, olağanın ötesinde bir beceri ve etkinlikle, teknik, idari, mesleki, manevi veya kültürel katkıda bulunmuş kurum ve kişilere Yönetim Kurulunun kararı ile verilir.
Fahri üyeler, seçme ve seçilme hakkı olmayan gerçek kişi ve kurumlardır. Fahri üyeler Genel Kurul toplantılarına oy kullanmamak şartıyla katılabilirler. Fahri üyeler aidat ödemezler. Yönetim Kurulu, fahri üye olmak için gerekli görülen şartların ortadan kalkması halinde, fahri üyeliğin sona ermesine her zaman karar verebilir.